វីឡា​លក់​បន្ទាន់​ ក្នុង​បុរី​ចតុមុខ​​​

  • វីឡា​លក់​បន្ទាន់​ក្នុង​បុរី​ចតុមុខ គម្រោង​ទី​១ ដែល​មាន​តម្លៃ​ត្រឹម​តែ ៩០.០០០ ដុល្លារ​តែ​ប៉ុណ្ណោះ (ចរចារ​បាន​)​។​
  • ទីតាំង​ល្អ​ គឺ​នៅ​ទល់​មុខគម្រោង​​ Sport Club របស់​បុរី ដែលអាច​បើក​អាជីវកម្ម​បាន​
  • អាច​បង់​រំលស់​ជាមួយ​ម្ចាស់​ផ្ទះផ្ទាល់ ឬ​ក៏​បង់​រំលស់ជាមួយ​ធនាគារ​ក៏​បាន​
  • ទូរស័ព្ទ​ទំនាក់ទំនង​​៖ ០85 356 289 / 089 398 409 / 010 751 494 / 016 643 401 / 070 356 289 / 070 400 464

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *