ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកដែលចង់រៀនជំនាញដោយ​ ក្រសួង​ ការងារ​និង​បណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវះផ្ដល់អាហាររូបករណ៍​ចំនួន​ ១១,០០៣កន្លែង

ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ ប្រកាសផ្ដល់អាហារូបករណ៍ជាង១,១០០៣កន្លែង រួមមានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យា/ ឯកទេសសញ្ញាបត្រវិស្វករ, សញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់/ បរិញ្ញាបត្ររងបច្ចេកទេស/ឯកទេស, សញ្ញាបច្ចេកទេស និងវិជ្ជាជីវៈ  លើមុខជំនាញដែលទីផ្សារការងារកំពុងមានតម្រូវការពេលបច្ចុប្បន្ន​ និងពេលអនាគត​។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងទៅកាន់នាយកដ្ឋានព័ត៌មានទីផ្សារ នៃក្រសួងការងារ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ ០១០/០១២ ៣០៦ ៨៥៥, ០១០.០១២ ៧៤៧ ៧៧៣៕

ប្រភព៖​  ក្រសួងការងារ​  វនិងបណ្ដុះបណ្ដាល​វិជ្ជាជីវះ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *