ឱកាសការងារនៅ UNDP

ដំណឹងជ្រើសរើស មន្ត្រីស្ម័គ្រចិត្តអង្គការសហប្រជាជាតិ ដែលនឹងទទួលប្រាក់ឧប្ថម្ភប្រចាំខែចំនួន ៦៣១ ដុល្លាអាមេរិក រួមទាំងអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀត។ ប្រសិនបើអ្នកចាប់អារម្មណ៍ សូមចូលទៅកាន់ http://bit.ly/2stPLts
ផុតកំណត់ថ្ងៃទី ០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *