ឥណ្ឌា​​៖ ក្មេង​ប្រុស​អាយុ ៨ឆ្នាំ កម្ពស់ ១,៩៨ ម៉ែត្រ​​!

តាម​រយៈ​ @PDChina បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា ក្មេង​ប្រុស​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ឈ្មោះ Karan Singh អាយុ ៨ឆ្នាំ​ បាន​ក្លាយ​ជា​ក្មេង​ប្រុស​ដែល​មាន​កម្ពស់​ខ្ពស់​ជាង​គេ​បំផុត​លើ​ពិភព​លោក ដែល​បច្ចុប្បន្ន​ Karan Singh មាន​កម្ពស់ ១,៩៨ ម៉ែត្រ។ Karan Singh សង្ឃឹម​ថា ថ្ងៃ​ណា​មួយ​គេ​នឹង​ខ្ពស់​ជាង​ម្តាយ​គេ​រហូត​ដល់ ជាង​ ២ម៉ែត្រ​៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *