«អម្រឹត​» ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក ជាង ១០០ នាក់​!

ឥឡូវនេះ អម្រិត កំពុងស្វែងរក បេក្ខជនដែលមាន សមត្ថភាព និង ទេពកោសល្យ ក្នុង ការបំពេញការងារ តាមចំនួន និង មុខដំណែង ដូចខាងក្រោម៖

១. មន្ត្រីឥណទានទូទៅ ចំនួន ៧៨ នាក់

២. ហេរញ្ញឹកសាខា ចំនួន ២៦ នាក់

៣. មន្ត្រីសន្សំ ចំនួន ១៧ នាក់

របៀបដាក់ពាក្យ៖ បេក្ខជន ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យដាក់​ពាក្យ សុំបម្រើការងារ តាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណែត https://job.amret.com.kh ឬតាមរយៈ Email: sreythuy.chhay@amret.com.kh ។

ព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ការជ្រើសរើសបុគ្គលិក សូមទាក់ទងមកកាន់ លេខទូរស័ព្ទ៖ ០១២ ៩៩៣ / ០៧០ ៧០០ ១២៣។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *