រឿងចាំបាច់ដែលឪពុក​ម្តាយ​ថ្មី​ ថ្មោង​ គួរតែយល់ដឹង​ ហេតុអីចាំបាច់ជួសកែងជើងកូនតូចរបស់យើង?

ហេតុអីចាំបាច់ត្រូវជួសកែងជើងកូន?ដើម្បីរកឃើញជំងឺពីកំណើតរបស់ទារកបាន 7 មុខ ។ យើងអាចជួសកែងជើងបានក្រេាយសំរាលបាន 48 ម៉េាងឡើងទៅ ។
1. Phenylketonuria (PKU)

ទារកមានជំងឺពីកំណើត លើការបំឡែងជាតិសាច់ក្នុងខ្លួន ។ ធ្វើអេាយកូនខ្សេាយប្រាជ្ញា អាចពិការ និង មានភាពមិនធម្មតាលើសាច់ខួរក្បាល ។ 3000នាក់ ទៅ 30000នាក់ ជួបម្នាក់ ។

2.Congenital Hypothyroidism

ទារកមានជំងឺខ្សេាយក្រពេញករពីកំណើត ។ ធ្វើអេាយទារកខ្សេាយប្រាជ្ញាខ្លាំង យឺតយ៉ាវការគិត កូនអាចតឿ ខ្សេាយត្រចៀក កើតលឿងស្បែក ស្បែកស្ងួត អណ្តាតធំ សាច់ដុំទន់ ទល់លាមក និង សំលេងយំ ស្អក ស្អក ។ 2000នាក់ ទៅ 4000នាក់ ជួបម្នាក់ ។

3. Galactosemia

ទារកមានវិបត្តិទៅលើការបំឡែងជាតិស្ករ ។ ធ្វើអេាយទារកមិនសូវបៅ ក្អួត រាគ ខ្សេាយថ្លើម ថ្លើមរីកធំ ឧស្សាហ៍មានហូរឈាម ហើមខ្លួន ទាចទឹក និង កើតលឿង ។ 40000នាក់ ទៅ 60000 នាក់ ជួបម្នាក់ ។

4. Biotinidase Deficiency

ទារកមានវិបត្តិទៅលើការបំឡែងលើ ក្រុមវីតាមីន B ។ ធ្វើអេាយទារក ប្រកាច់ ថ្លង់ ខ្វាក់ និង អាចពិការ ។ យឺតយ៉ាវការលូតកំពស់ និង គីឡូ ។ កន្ទួលពេញស្បែក ជ្រុះសក់ និង ឧស្សាហ៍សន្លប់ ។ 38000នាក់ ទៅ 100000នាក់ ជួបម្នាក់ ។

5. congenital Adrenal Hyperplasia (CAH)

ទារកមានភាពមិនធម្មតាទៅលើ មុខងារក្រពេញលើតំរង់នេាម ។ ធ្វើអេាយអ័រម៉ូនខ្លះលើស ខ្លះខ្វះ ។ ទារកប្រឈមខ្វះជាតិទឹក និងមានភាពមិនធម្មតាលើប្រដាប់ភេទ ។ 15000នាក់ ជួបម្នាក់ ។

6. Cystic Fibrosis (CF )

ទារកមានភាពមិនធម្មតាពីកំណើត លើសួត ។ សួតចេញជាតិខាប់លើសលប់ក្នុងសួត រំខានដល់ការដកដង្ហើម ក្អក ឧស្សាហ៍រលាកសួត រំខានដល់ការរំលាយអាហារ ប៉ះពាល់លំពែង កូនមាឌតូចទាប មិនសូវឡើងគីឡូ ។ បត់ជើងធំច្រើន ច្រើន ធំក្លិនស្អុយខ្លាំង និង ប៉ះពាល់ប្រដាប់បន្តពូជ ។ 98% ក្មេងប្រុងបើមានជំងឺនេះ មិនអាចមានបុត្របានទេ ។ 3600នាក់ ជួបម្នាក់ ។

7.G6PD Deficiency
ទារកមានវិបត្តិ បែកគ្រាប់ឈាមក្រហម ។ ធ្វើអេាយទារកខ្វះឈាម ឡើងលឿង ឆាប់មានមេរេាគចូល ។ 100000នាក់ ទៅ 200000នាក់ ជួបម្នាក់ ។

8. ដើម្បី បានដឹងពីក្រុមឈាមរបស់កូន ករណី តំណក់ឈាមទទួលបានគ្រប់គ្រាន់ ។

តំលៃតេស 45$ សំរាលនៅសម្ភពផ្សេងក៏អាចធ្វើតេសនៅសម្ភពយើងខ្ងុំបានដែរ ដេាយគ្រាន់តែ ទំនាក់ទំនងណាត់មុន 011 50 60 90 ៕ សូមអរគុណ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *