រូបភាពប្លែកៗពេលដែលប្រុសៗចូលផ្ទះបាយមើល​ហើយ​និយាយលែងចេញ…..!

យើង​ដឹង​ហើយ​ថា​សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ​មនុស្ស​ប្រុស​  ​មនុស្ស​ស្រីគឺ​ទៅ​បំពេញ​កិច្ចការ​រៀងៗ​ខ្លួន​ មិន​មាន​អ្នកណា​បាន​នៅ​ផ្ទះ​ទំនេរទេ។​ ដូច្នេះហើយ​ទើប​បុរស​ជា​ស្វាមី​ទោះ​ជាទៅ​ធ្វើការ​ក៏​ដោយ​ដប៉ុន្តែមកដល់ផ្ទះ​តែងតែ​ជួយធ្វើការងារផ្ទះ​មិនបាន​នៅ​ទំនេរ​ នោះទេ​។​ ទោះ​បីជា​មិន​ចេះ​ក៏​ត្រូវតែឆ្លៀតពេល​ជួយ​ប្រពន្ធដែរ។​ ចូរ​មើល​រូបភាពខាង​មក្រោមមនេះ​ថា​តើ​ពេល​ដែល​ចស្វាមីចចូល​តចង្ក្រានថាតតើ​គួរ​អស់​សំណើច​ប៉ុនណា?​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *