ប្រការ​គួរ​យល់​ដឹង​ពេលសង្ស័យថា​មាន​ឆ្កែ​ ឫ​សត្វដែលជំងឺឆ្កួត​ខាំ​,ក្រញ៉ៅ​ឫលិត

ដំបូងត្រូវលាងរបួសដែលត្រូវសត្វឆ្កែ សត្វស្វា សត្វឆ្មានិងសត្វកកេរដ៏ទៃទៀតដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួត ខាំ ខ្ញាវក្រញៅ ជាមួយនឹងសាប៊ូ ព្រោះសាប៊ូអាចជួយសំលាប់មេរេាគបានខ្លះដែរ។ ជៀសវាងការច្របាច់ក្រូចឆ្មាលេីរបួស។
ត្រូវយកកូនទៅជួបពេទ្យជាបន្ទាន់ ក្នុងករណី:
១. ត្រវសត្វឆ្កែ សត្វស្វា​ សត្វឆ្មានិងសត្វកកេរដ៏ទៃទៀតដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួត ខាំ ខ្ញាវក្រញៅ នៅលេីក្បាល ផ្ទៃមុន និងត្រង់ក។

២. របួសដែលត្រូវសត្វឆ្កែ សត្វស្វា សត្វឆ្មានិងសត្វកកេរដ៏ទៃទៀតដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួត ខាំ ខ្ញាវក្រញៅមានសភាពមុតជ្រៅ និងជារបួសដែលរយែសធំហេីយ​កខ្វក់។

៣. ករណីដែលដឹងច្បាស់ថា ត្រូវវសត្វឆ្កែ សត្វស្វា សត្វឆ្មានិងសត្វកកេរដ៏ទៃទៀតដែលបានខាំ ខ្ញាវក្រញៅ ពិតជាមានជំងឺឆ្កែឆ្កួត។

៤. ករណីមិនស្គាល់ប្រភព របស់សត្វឆ្កែ សត្វស្វា សត្វឆ្មានិងសត្វកកេរដ៏ទៃទៀតដែលសង្ស័យថាមានផ្ទុកជំងឺឆ្កែឆ្កួត ខាំ ខ្ញាវក្រញៅ។


ក្រៅពីករណីដូចដែលរៀបរាប់ ដូចជាមានរបួសដាច់ដេាចតិតួច ស្គាល់ប្រភពសត្វដែលខាំ ឬក្រញៅ របួសមាននៅលេីជេីងដៃឬដងខ្លួន ឱពុកម្កាយអាចតាមដានមេីលសត្វដែលខាំ ឬក្រញៅជាមុនសិនបាន។

ប្រសិនបេីសត្វដែលខាំ ឬក្រញៅទាំងនេះនៅរស់លេីសពី១០ថ្ងៃមាននយ័ សត្វទាំងនេះមិនមានជំងឺឆ្កែឆ្កួត ដូចនេះក្មេងដែលត្រូវសត្វយទាំនេះខាំក៏មិនអាចឆ្លងជំងឺឆ្កែឆ្កួតដែល។ ដូច្នេះមិនចាំបាច់ចាក់វ៉ាក់សុាំងឡេីយ។


ផ្ទុយទៅវិញបេីសត្វទាំងនេះងាប់ ត្រូវគេសំលាប់ ឬបាត់ទៅណាមិនដឹងមូលហេតុ ក្នុងកំលុងពេល១០ថ្ងៃរាប់ចាប់ពីថ្ងៃខាំឬក្រញៅ ត្រូវចាប់កូនទៅជួបគ្រូពេទ្យ នឹងទទួលចាក់វ៉ាក់សុាំងបង្ការ។


តេីការបង្ការមានអ្វីខ្លះ?
១. គ្រូពេទ្យអាចចាក់ថ្នាំសំលាប់វីរុស( rabies immunoglobulin) ជុំវិញរបួសដែលធំ របួសដែលជ្រៅ និងរបួសកខ្វក់
២. ការចាក់វាក់សុាំងបង្ការ ក្រេាយពេលសត្វខាំឬក្រញៅ

៣. ពេលខ្លះ គ្រូពេទ្យអាចចាក់វ៉ាក់សុាំងតេតានុសការពារ

៤. បេីរបួសធំ គ្រូពេទ្យនិងអេាយលេបថ្នាំផ្សះដេីម្បីការពារដំបៅក្លាយ។ (សូមអានចំនេះដឹងទី. ពីការប្រេីថ្នាំផ្សះ)

បេីមានការបារម្មណ៍ណាមួយ ត្រូវយកកូនទៅជួបនិងពិភាក្សា និងពេទ្យ៕


រៀបរាងនិងកែសំរួលដេាយ៖ Dr. Prom Vireak
ឯកសារយេាង www.uptodate.com

ប្រភព៖​ បន្ទប់​ពិ​គ្រោះ​ជំងឺកុមារ​សៀមរាប

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *