តោះ​សាកល្បង​រស់ជាតិ មីទាញ នៅ​ AEON ទាំង​អស់​គ្នា​!

ចង់សាកល្បង​រស់​ជាតិ​មីទាញ​ រស់​ជាតិ​បែប​ចិន​ សូទៅ​​កាន់​ផ្សារ​ទំនើប អ៊ីអន តូប​របស់​បង​ប្រុស Seang Praing ធានា​ថា​ឆ្ងាញ់​ជាប់​ចិត្ត​ និង​តម្លៃ​សមរម្យ​។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *