ដំណឹង​ល្អ​សម្រាប់​អ្នកចង់​ចូល​បម្រើ​ការងាររដ្ឋ

សេចក្ដី​ជូនដំណឹង​ ស្ដីពី​ការប្រឡងជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងរ៉ែនិងថាមពល​ ឆ្នាំ២០១៧។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *