ក្រុមហ៊ុន​ធំៗ ៥​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​ជ្រើសរើស​បុគ្គលិក​ច្រើន​ជាង​គេ​……​

តើអ្នកបានកំពុងតែធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកអស់រយៈពេលជាយូរ ហើយមាន​អារម្មណ៍​ថាពិបាកក្នុងការលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដើម្បីបន្តការងាររបស់អ្នកមែនទេ?

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកការងារដែលមានប្រាក់ខែល្អប្រសើរ និងបរិស្ថានការងារ​ល្អ​ជាងមុន​មែន​ទេ? ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការផ្លាស់ប្តូរការងារនោះ នៅក្នុងខែសីហានេះ​អាច​ជាពេល​វេលាដ៏​ល្អឥតខ្ចោះ​សម្រាប់អ្នក!

ក្រុមហ៊ុនទាំង 5 នេះកំពុងជ្រើសរើសបុគ្គលិកច្រើនបំផុត ហើយអ្នកអាចក្លាយជាបេក្ខជន​ម្នាក់ដែលត្រូវបានគេជ្រើសរើសក្នុងចំណោមបេក្ខជនដ៏ទៃទៀត។

សូមពិនិត្យមើលឱកាសការងារទាំងអស់នៅ everjobs.com.kh ឥឡូវនេះ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *